Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Bakgrunn

Lakkspesialisten AS AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold1 (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

Loven spesifiserer at:

«Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

  • Rutiner for å håndtere en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
  • Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle Lakkspesialisten AS plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene.

Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni.  Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Om Lakkspesialisten AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Generelt

Lakkspesialisten AS er en heleid norsk industrigrossist som selger billakk, industrilakk og forbruksmateriell til verksteder i hele Norge.

Bedriften ble etablert i 1987 som en lokal grossist av billakk, og har gradvis økt sitt produktutvalg og markedsområde, til i 2023 å selge sine produkter i distriktet fra Flekkefjord i sør til Saltfjellet i nord. Bedriften har også produktområder med hele Norge som markedsområde.

Virksomhetens organisering

Lakkspesialisten AS er organisert med hovedkontor i Bergen, og har avdelingskontorer i Sandnes, Haugesund og Trondheim.
Daglig leder: Ole Petter Mortensen
Styrets leder: Ole Petter Mortensen
Lakkspesialisten AS teller per 30.april  2023 42 ansatte.

Driftsområde

Hovedkontor og lager lokalisert i helt nye lokaler på Espehaugen, nær Flesland flyplass.

Ved hovedkontoret er det bygget opp et stort sentrallager som forsyner de andre avdelingene med produkter, samt at kunder i lokalområdet blir betjent fra dette lageret. Ved hovedkontoret er det bygget et kompetansesenter hvor kursing av egne ansatte og kunder blir gjennomført.

Ved avdelingene i Sandnes, Haugesund og Trondheim er det lager og butikk- utsalg som betjener bedriftskunder og privatkunder. Alle avdelinger har eget personell som utfører teknisk assistanse til kunder i lokalområdet.

Kjønnslikestilling

Selskapet består av 42 ansatte, hvorav 33 menn og 9 kvinner. I salgs- og administrasjonsavdelingen utgjør kvinneandelen 25%, og i lager og logistikk avdelingen er det 18 % kvinner. Lager og logistikk kan anses som en fysisk krevende arbeidsplass, men vi har de siste årene tilrettelagt for at både menn og kvinner kan fylle alle posisjonene i produksjonen. Dette vil bli tydeliggjort i stillingsannonsene våre. Vi vil også oppfordre kvinner til å søke.

Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som godt, og det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er kjerneverdier for Lakkspesialisten AS. Alle våre produkter og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering.

Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker.

Alle våre leverandører skal  leve opp til internasjonale  menneskerettighetsstandarder  og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Denne forventningen kommuniserer vi gjennom vår Code of conduct for suppliers.

I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av våre produkt.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger – og våre tiltak for å begrense risiko

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til vår virksomhet. I 2023 har vi ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

I forbindelse med vår aktsomhetsprosess har vi vurdert risiko for både egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å begrense risiko

Den mest fremtredende risikoen for negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse, trivsel og verdighet i vår virksomhet er potensielle skader som kan ramme ansatte i forbindelse med produksjon og drift.

Vår risikovurdering knyttet til HMS har avdekket at de mest kritiske potensielle konsekvenser er hørselskader og personskader i driften. Vi jobber systematisk i samarbeid med ansatte og ekstern ekspertise for å hindre at slike skader skal oppstå, gjennom våre rutiner for HMS. Disse er nærmere beskrevet i vår HMS-håndbok i Pluss Office . Alle avvik følges opp. Vi har årlig revisjon av at internkontrollsystem følger myndighetenes krav, og vi rapporterer årlig om HMS-status. Bedriften er også sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift.

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en størrelse som er vesentlig, og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Vurdering er gjort i forbindelse med vår leverandørkartlegging i Miljøfyrtårnsertifisering. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav.

Vi har en oversiktlig leverandørkjede og vi kjenner våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.

Vi har regelmessig dialog med våre leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til HMS, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeid mot enhver form for diskriminering, også med hensyn til likestilling mellom kjønnene. Vi vurderer risikoen for moderne slaveri i vår leverandørkjede som lav, men har fokus på problemstillingen og vil sette inn tiltak dersom situasjonen endrer seg.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct for suppliers) kommuniserer vi tydelig forventningen om at våre leverandører følger UNGP, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dette kravet er inkludert i våre kontrakter med leverandører. Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforening. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres.

Samtidig støtter vi opp om arbeidet for økt åpenhet og bekjempelse av menneskerettighetsbrudd i globale leverandørkjeder, der samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn spiller en nøkkelrolle.

Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med «aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven. Dette innebærer at:

  • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre.
  • Forpliktelsen og tilhørende policy forankres i selskapets styringssystem og rutiner.
  • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring.
  • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det samme fra våre leverandører.
  • Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven.
  • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet.
  • Etterlevelsen av vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomgås årlig.

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt selskapets bærekraftsansvarlig på E-post: olepetter@lakkspesialisten.no

Handlekurv
Skroll til toppen